Badania

Obecnie w Laboratorium Lingwistyki Kulturowej i Międzykulturowej prowadzone są badania z zakresu lingwistyki pamięci.

W dniach 8-9 października 2018 roku odbył się w Instytucie Germanistyki UW warsztat pt. „Pamięć w ujęciu lingwistycznym”. W spotkaniu uczestniczyli następujący językoznawcy: Jarosław Bogacki, Wojciech Chlebda, Waldemar Czachur, Teresa Dobrzyńska, Małgorzata Fabiszak, Edyta Grotek, Jan Kajfosz, Marcin Napiórkowski, Izabela Olszewska oraz Marta Wójcicka.

W dniach 5-7 grudnia 2019 roku odbyła się w Warszawie II konferencja pamięcioznawcza pt. „Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce”, podczas której językoznawcy wygłosili referaty na temat roli języka i pamięci zbiorowej.

Pierwsze wyniki badań uwzględniające zagadnienia języka i komunikacji w procesie tworzenia się pamięci zbiorowej zaprezentowane zostały w następujących pracach:

Monografie autorskie i zbiorowe:

Adamowski Jan, Wójcicka Marta (red.) (2012): Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Lublin

Biskupska Kamila (2012): Pamięć społeczna w zwierciadle języka. Analiza dyskursu pokolenia przełomu. Opole.

Czachur Waldemar (red.) (2018): Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa.

Czachur Waldemar, Lüger Heinz-Helmut (red.) (2018): Kollektives Gedächtnis und europäische Nachbarschaftsbilder. Beiträge aus kulturlinguistischer Perspektive. Landau.

Fabiszak Małgorzata, Brzezińska Anna Weronika, Owsiński Marcin (red.) (2016): Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce. Kraków.

Fabiszak Małgorzata, Brzezińska Anna Weronika (2018): Cmentarz park podwórko Poznańskie przestrzenie pamięci. Warszawa.

Fabiszak Małgorzata, Owsiński Marcin (red.) (2013): Obóz-muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie. Kraków.

Kajfosz Jan (2009): Magia w potocznej narracji. Katowice.

Marcol Katarzyna (2020): Toutowie. Język i pamięć w ustanawianiu wspólnoty Wiślan w Banacie. Katowice.

Napiórkowski Marcin (2014): Władza wyobraźni : kto wymyśla, co zdarzyło się wczoraj?. Warszawa.

Napiórkowski Marcin (2016): Powstanie umarłych: historia pamięci 1944-2014. Warszawa.

Niewiara Aleksandra (2019): Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura. Katowice.

Erll Astrid (2018): Kultura pamięci. Wprowadzenie. Posłowie i redakcja naukowa Magdalena Saryusz-Wolska. Warszawa.

Saryusz-Wolska Magdalena (red.) (2009): Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Kraków.

Assmann Aleida (2013): Między historią a pamięcią. Antologia. Warszawa.

Wójcicka Marta (2014): Pamięć zbiorowa a tekst ustny. Lublin.

Wójcicka Marta (2020): Collective Memory and Oral Text. Berlin.

Wójcicka Marta (2019): Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej. Lublin.

Connerton Paul (2012): Jak społeczeństwa pamiętają, tłum. Marcin Napiórkowski. Warszawa.

Artykuły:

Bala-Chrupek Martyna (2012): O pamięci językoznawczo, czyli jakich metafor pojęciowych używamy do mówienia o pamięci we współczesnym języku polskim, w: Agnieszka Mikołajczuk, Krystyna Waszakowa (red.): Odkrywanie znaczeń w języku. Warszawa, 228-242.

Bala-Chrupek Martyna (2014): Główne aspekty konceptualizacji zapominania we współczesnej polszczyźnie, w: Prace Filologiczne LXIV, 15-31.

Bartmiński Jerzy (2019): Tradycja i pamięć językowa uśpiona, pielęgnowana i ożywiana. Pytania o źródła polskiej tożsamości kulturowej, „Etnolingwistyka” 31, 7-19.

Biskupska Kamilla (2017): Pamiętam, że… O społecznej konstrukcji pamięci mieszkańców miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia, w: „Opuscula Sociologica” 19 (1), 71-83.

Biskupska Kamilla (2017): Miejsca pamięci a pamięć miejsca na przykładzie Wrocławia, w: Andrzej Szpociński, Zuzanna Bogumił (red.): Nowe i stare tendencje w obszarze pamięci społecznej. Warszawa, 295–316.

Biskupska Kamilla (2013): Jak wygląda bitwa pod Grunwaldem? Pamięć społeczna w obrazach przestrzeni publicznej – dyskursywna analiza medialnych wyobrażeń wydarzeń historycznych, w: Andrzej Szpociński (red.): Przeszłość w dyskursie publicznym, Warszawa, s. 185–207.

Bogacki Jarosław (2018): Flurnamen als Gedächtnisformationen. Ein Beitrag zur Erforschung des kollektiven Gedächtnisses aus linguistischer Perspektive, w: „Studia Niemcoznawcze“ 62, 385-398.

Bogacki Jarosław (2018): Pamięć i język w kontekście dyskursywnego konstruowania śląskiej tożsamości zbiorowej na przełomie XVIII i XIX wieku, w: Waldemar Czachur (red.): Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Warszawa, 188-217.

Brzezińska Anna Weronika, Fabiszak Małgorzata (2015): Poznaniacy z cynowych trumien. Społeczny kontekst ekshumacji prowadzonych na terenie byłych cmentarzy, w: Monika Bednarek, Marta Śmietana (red.): Miejsce po miejsce bez. Kraków, 283-300.

Chlebda Wojciech (2007): Tezy o niepamięci zbiorowej, w: „Prace Filologiczne” LIII, 71–78.

Chlebda Wojciech (2011): Szkice do językowego obrazu pamięci. Pamięć jako wartość, w: „Etnolingwistyka” 23, 83-98.

Chlebda Wojciech (2012): Pamięć ujęzykowiona, w: Jan Adamowski, Marta Wójcicka (red.): Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Lublin, 109-119.

Chlebda Wojciech (2014): O potrzebie mapowania polskiej pamięci / niepamięci zbiorowej, w: Ewa Golachowska, Anna Zielińska (red.): Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tom 3: Narracja i pamięć. Warszaw, 39-47.

Chlebda Wojciech (2015): Pogranicze w kręgu pojęć związanych z pamięcią zbiorową, w: Małgorzata Czabańska-Rosada, Ewa Golachowska, Ewa Serafin, Katarzyna Taborska, Anna Zielińska (red.): Pogranicze wschodnie i zachodnie. Warszawa-Gorzów Wielkopolski, 13-24.

Chlebda Wojciech (2018): Pamięć a język. Zarys relacji, w: Waldemar Czachur (red.): Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa, 56-67.

Chlebda Wojciech (2019): Jak historia odkłada się w pamięci, jak pamięć odkłada się w języku, w: „Etnolingwistyka” 31, 55-72.

Chlebda Wojciech (2019): O pamiątkach, pamiętaniu i pamięci rodzinnej, w: „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego”, nr 9-10, 24-33.

Chlebda Wojciech (2019): O wyzwaniach i zadaniach pamięcioznawstwa lingwistycznego, w: „LingVaria” 28, 147-164.

Chlebda Wojciech (2019): Z katalogu zadań pamięcioznawczych, w: „Stylistyka”, t. 28, 7-24.

Chlebda Wojciech (2019): Wokół pojęć niepamięć i забвение, „Slavia Orientalis”, nr 4, s. 681-698.

Chlebda Wojciech (2022): Bitwa pod Mątwami, albo Czy niepamięć jest etnolingwistycznie relewantna?, w: „Etnolingwistyka” 33, 95-124.

Wojciech Chlebda (2022): Pamięć o Żydach w wielkich słownikach języka polskiego Rekonesans Cz I, w: „LingVaria” 33, 69-82

Czachur Waldemar (2016): Dlaczego pamięć społeczna może być obiektem badań lingwistycznych?, w: Joanna Godlewicz-Adamiec, Piotr Kociumbas, Ewelina Michta (red.): Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją. Tom 2. Warszawa, 252-260.

Czachur Waldemar (2016): Erinnerungsrhetorische Musterbildungen im deutsch-polnischen Erinnerungsdialog. Eine linguistische Analyse anhand der Reden von deutschen Politikern in den Jahren 1989-2016, w: Anna Dargiewicz (red.): Anfang. Sprachwissenschaftliche Implikationen. Würzburg, s. 81-95.

Czachur Waldemar (2016): Kollektives Gedächtnis und Sprache. Ein Beitrag zur Grammatik des deutschen Erinnerungsdiskurses über den Zweiten Weltkrieg, w: Anna Warakomska, Anna Górajek, Michał Jamiołkowski, Anna Damięcka-Wójcik (red.): Dialog der Kulturen. Studien zur Literatur, Kultur und Geschichte. Festschrift für Professor Tomasz G. Pszczółkowski. Warszawa, s 419-430.

Czachur Waldemar (2017): Pamięć zbiorowa a formuły językowe. O gramatyce niemieckiego dyskursu pamięci o II wojnie światowej, w: Marta Wójcicka, Małgorzata Dziekanowska (red.): Tradycja dla współczesności, t. 11: Tożsamości w procesach społeczno-kulturowych. Lublin, 51-65.

Czachur Waldemar (2018): Argumentieren in Gedenkreden. Eine linguistische Analyse der deutschen und polnischen Reden zum 25. Jahrestag der Versöhnungsmesse in Kreisau/Krzyżowa, w: „Studia Germanica Gedanensia“ 39, s. 277-286.

Czachur Waldemar (2018): Lingwistyka pamięci. Założenia, zakres badań i metody analizy, w: Waldemar Czachur (red.): Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa, s. 9-55.

Czachur Waldemar (2019): Multimodalne profilowanie pojednania w dyskursach pamięci. Analiza na przykładzie internetowych zapowiedzi obchodów 50. rocznicy niemiecko-francuskiej Mszy Pojednania w Reims i 25. rocznicy polsko-niemieckiej Mszy Pojednania w Krzyżowej, w: „Stylistyka” 28, 455-471.

Czachur Waldemar, Wójcicka Marta (2021): Pamięć i pamiętanie w przestrzeni języka z perspektywy badań lingwistycznych, w: Piotr Stalmaszczyk (red.): Język(i) w czasie i przestrzeni. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 211-235 PDF

Czerwiński Maciej (2014). Archiwum znaków – semiotyka pamięci kulturowej, w: „tekst i dyskurs – text und diskurs” 7, 31-48.

Dobrzyńska Teresa (2018): Pamięć – z perspektywy badań tekstu i dyskursu, w: Waldemar Czachur (red.): Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa, 94-113.

Duda Beata (2019): Cyfrowe „miejsca pamięci” z perspektywy badań nad dyskursem miejskim, „Stylistyka” 28, 335-348.

Duda Beata (2014): Utrwalanie pamięci o Powstaniu Warszawskim w świadomości młodego pokolenia. Strategie językowe w tekstach hip-hopowych, w: „tekst i dyskurs – text und diskurs” 4, 67-80.

Fabiszak Małgorzata (2016): Multimodal discourses of collective memory, w: Romano, Manuela; Porto, M. Dolores (eds.): Exploring Discourse Strategies in Social and Cognitive Interaction. Multimodal and cross-linguistic perspectives. Amsterdam, 159-183.

Fabiszak Małgorzata (2017): Contesting Memories in Text and Image: Discursive Representation and Cognitive Construal, w: David M. Seymour, Camino Mercedes (red.): The Holocaust in the Twenty First Century: Contested/Contesting Memories. Abington, 108-131.

Fabiszak Małgorzata, Brzezińska Anna Weronika (2016): Żydzi i Niemcy w Poznaniu – (nie)pamięć w krajobrazie miejskim. Analiza korpusu prasowego i wywiadów grupowych, w: „Studia Socjologiczne” 2(221): 217–241.

Fabiszak Małgorzata, Gruszecka Marta, Brzezińska Anna Weronika (2019): Historical politics in newspaper reporting. Media representations of football supporters’ commemoration activism. „Journal of Language and Politics” 18(1): 61-82. https://doi.org/10.1075/jlp.17036.fab

Grotek Edyta (2016): Onyme als Identitätsträger? Hodonyme und Ergonyme in der lokalen Mikroperspektive einer historischen urbanen Gemeinschaft, w: Edyta Grotek, Katarzyna Norkowska (red.): Sprache und Identität. Philologische Einblicke. Berlin, 207-219.

Grotek Edyta (2018): Miejsca pamięci a toruńska tożsamość zbiorowa w XIX wieku : przypadek Kopernika, w: Waldemar Czachur (red.): Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Warszawa, 159-187.

Grotek Edyta (2018): Sakrale Erinnerungsorte und kollektives Gedächtnis. Kulturonomastische Perspektive am Beispiel einer geteilten historischen Raumgemeinschaft, w: Waldemar Czachur, Heinz-Helmut Lüger (red.): Kollektives Gedächtnis und europäische Nachbarschaftsbilder : Beiträge aus kulturlinguistischer Perspektive. Landau, 155-180.

Grzegorczykowa Renata (2008): ‘Pamiętanie’ i ‘przypominanie sobie’ wśród innych aktów mentalnych (na podstawie danych języka polskiego), w: Renata Grzegorczykowa, Krystyna Waszakowa (red..): Pojęcie, słowo, tekst. Z zagadnień semantyki leksykalnej. Warszawa, 193-206.

Kaczmarek Dorota (2019): Mediale Erinnerungsbilder im gegenwärtigen deutsch-polnischen Diskurs um Vertriebene, „Stylistyka” 28, 431-454.

Kajfosz Jan (2012): O kognitywnych i społecznych uwarunkowaniach pamięci, w: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 6, Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Lublin, 21-31.

Kajfosz Jan (2015): Obraz przeszłości w percepcji magiczno-mitycznej, czyli pamięć w działaniu, w: „Politeja” 35, 27-40.

Kajfosz Jan (2018): Konotacja w społecznym i medialnym konstruowaniu rzeczywistości, w: M. Dzekanowska, Marta Wójcicka (red.): Kultura jako komunikacja. Lublin 2018, 113-127.

Kajfosz Jan (2018): Presupozycje w analizie potocznych dyskursów pamięciowych, w: Waldemar Czachur (red.): Pamięć w ujęciu lingwistycznym: zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa, 118-137.

Kamińska-Szmaj Irena (2016): Sterowanie pamięcią zbiorową. Propagandowy wielogłos o wojnie polsko-sowieckiej/radzieckiej (1919-1921), Oblicza komunikacji 9, 9-19.

Kozak Barbara (2021): Modelowanie pamięci zbiorowej w przemówieniach prezydentów Rosji W. Putina i D. Miedwiediewa w latach 2000–2020 z okazji Dnia Zwycięstwa, Prace Językoznawcze 23/4, 273-288.

Lewaszkiewicz Tadeusz (2021): Miejsce pamięci, pamięć traumatyczna i nostalgia oraz pamięć językowa w życiu rodzinnym powojennych przesiedleńców z północnokresowego Nowogródka i okolicy, Studia Białorutenistyczne 15, 57-69.

Niewiara Aleksandra (2011): Wyobrażenia o narodach jako kategorie pamięci zbiorowej, w: Prace Komisji Naukowych PAN, nr. 34-35.

Niewiara Aleksandra (2018): Nazywanie wypartych treści zbiorowej pamięci we współczesnym polskim dyskursie tożsamościowym (1989-2015), w: Maria Cichońska, Iliana Genew-Puhalewa Tożsamość (red.): Słowian zachodnich i południowych świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. Tom. 2. Język. Katowice, 65–84.

Niewiara Aleksandra (2019): Gra figurami pamięci zbiorowej w utworze artystycznym. Z zagadnień lingwistyki pamięci, w: „LingVaria” 1 (27), 51-65.

Olick Jeffrey (2018): Pamięć gatunkowa i gatunki pamięci, w: Paweł Majewski, Marcin Napiórkowski (red.): Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa, 458-470.

Olszewska Izabela (2017): Chrematonimy w funkcji społeczno-kulturowej na przykładzie druków ulotnych Wolnego Miasta Gdańska 1920–1939, w: „Socjolingwistyka” 31, 163–175.

Olszewska Izabela (2018): Druk ulotny jako medium pamięci społecznej na przykładzie programu 'Deutschkundliche Woche’ z lat 1921-1938,  w: Joanna Mape, Karolina Wielądek, Lady Ovchinnikova, Fadhila Marzouka (red.): Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie Interdyscyplinarne 5, 39-57.

Pawlikowska-Asendrych Elżbieta (2015): Rola walencji semantycznej w analizie dyskursu – konceptualizacja znaczenia niemieckiego słowa „Erinnerung” w dyskursie publiczno-politycznym, w: Przemysław Sznurkowski, Elżbieta Pawlikowska-Asendrych, Beata Rusek (red.): Neofilologie na przełomie tysiącleci. Porozumienie i dialog na płaszczyźnie wielokulturowej. T. 2. Częstochowa, 77-88.

Pajdzińska Anna (2004): W ostrym świetle lampy pamięci, w: Maria Wojtak, Małgorzata Rzeszutko (red.): W kręgu wiernej mowy. Lublin, 215-224.

Pajdzińska Anna (2007): Pamięć jako wartość, w: Jan Mazur, Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl (red.): Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość? Lublin, 253-261.

Pajdzińska Anna (2009): Metafory pamięci w trylogii ukraińskiej Włodzimierza Odojewskiego, w: Alina Kochańczyk, Andrzej Niewiadomski, Bogusława Wróblewski (red.): Słowo i metody : księga dedykowana profesorowi Jerzemu Święchowi. Lublin, 275-283.

Pajdzińska Anna (2012): Polszczyzna o pamięci, w: Jan Adamowski, Marta Wójcicka (red.): Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej. Lublin, 97-108.

Pajdzińska Anna (2014): Jednostka, społeczność i pamięć, w: Acta Humana 5,  21-24.

Skoczylas Łukasz, Brzezińska Anna Weronika, Fabiszak Małgorzata (2016): Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową, w: Przegląd Socjologii Jakościowej 12(4), 56-77.

Skowronek Katarzyna (2016): Pamięć – „stare”, „nowe” i „najnowsze” konteksty językowo-kulturowe, w: Horyzonty wychowania 36, 47-65.

Szczęsna Ewa (2018): Reprezentacje pamięci w narracji cyfrowej, w: Joanna Godlewicz-Adamiec, Dominika Wyrzykiewicz (red.): Pamięć – dyskurs – tożsamość. Rozważania interdyscyplinarne. Warszawa, s. 87-103.

Tabakowska Elżbieta (2018): Gramatyka i historiografia, czyli językowy obraz świata w relacji historyka, „Etnolingwistyka” 30, 55–68.

Witosz Bożena (2007): Widzenie – pamięć – wyobraźnia. (O konstrukcji jednej z odmian tekstu opisu), w: „Język Artystyczny”, Interakcyjny wymiar dyskursu artystycznego, nr 13, s. 140-157.

Witosz Bożena (2014): 2014: Pamięć, język a dyskursy medialne – rozmowa z prof. Astrid Erll, prof. Bożeną Witosz i prof. Robertem Trabą, w: „tekst i dyskurs – text und diskurs” 7, s. 3-11.

Wojtak Maria (2020): Gdy przyjaciel odchodzi… Sylwetka-wspomnienie, „Stylistyka”  28, s. 133-144.

Wójcicka Marta (2013): Pamięć jako nośnik dziedzictwa kulturowego, w: Jan Adamowski, Katarzyna Smyk (red.): Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona. Lublin-Warszawa, 137-148.

Wójcicka Marta (2014): Ciało jako tekst kultury i nośnik pamięci, w: Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec (red.): O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii. Lublin, 69-85.

Wójcicka Marta (2014): Pamięć zbiorowa a tekst folkloru (pamięć o Kazimierzu Bogdanowiczu w pieśni historycznej), w: Agnieszka Drewniak, Artur Sępoch (red.): Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej. Lublin 2014, 218-236.

Wójcicka Marta (2014): Pamięć zbiorowa w ujęciu kognitywnym i komunikacyjnym, w: Natalia Korina, Jana Sokolova (red.): Jazyk a kultura z kognitivneho aspektu. Zbornik vedeckych prac z medzinarodnou ucastou. Nitra, 200-209.

Wójcicka Marta (2014): Strój ludowy jako nośnik pamięci zbiorowej, w: Jan Adamowski, Marta Wójcicka (red.): Tam na Podlasiu, V, Codzienny i świąteczny ubiór ludności południowego Podlasia. Wola Osowińska, 13-25.

Wójcicka Marta (2014): Struktura tekstu ustnego jako odwzorowanie struktury pamięci, w: Bożena Taras (red.): Język nasz ojczysty. Zbiór studiów. Rzeszów, 36-50.

Wójcicka Marta (2015): Parafraza tekstu folkloru w świetle teorii pamięci zbiorowej – od pamięci komunikatywnej do międzykulturowej, w: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Tomasz Piekot (red.): Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie. Lublin, 183-196.

Wójcicka Marta (2015): Rola pamięci zbiorowej w komunikacji międzyludzkiej,  w: Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec (red.): Człowiek, zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej. Lublin, 45-56.

Wójcicka Marta (2015): Wartości a pamięć zbiorowa, w: Jan Adamowski, Marta Wójcicka (red.): Tradycja dla współczesności, t. 8: Wartości w języku i kulturze. Lublin, 65-72.

Wójcicka Marta (2018): Język pamięci zbiorowej (w kontekście kultury oralności, piśmienności i eletralności). Prolegomena, w: Waldemar Czachur (red.): Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa, 68-93.

Wójcicka Marta (2018): Komunikacja i przekaz – pamięć zbiorowa w świetle mediologii, w: Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka(red.): Tradycja dla współczesności, t. 12: Kultura jako komunikacja. Lublin, 53-64.

Wójcicka Marta (2018): Memy internetowe jako nośniki pamięci zbiorowej, w: Sławomir Buryła, Lidia Gąsowska, Danuta Ossowska(red.): Popkulturowe formy pamięci. Warszawa, 159-172.

Wójcicka Marta (2018): Niepamięć jako negacja wartości?, w: Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Bartłomiej Cieśla (red.): Negacja w języku, tekście, dyskursie. Łódź, 31-40.

Wójcicka Marta (2018): Wędrówki (w) pamięci zbiorowej (na przykładzie motywu Kopciuszka), w: Ewa Bułas-Pleszak, Joanna Przyklenk, Artur Rejter, Katarzyna Sujkowska-Sobisz (red.): Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze. Katowice, 69-79;

Wójcicka Marta (red.): Historia mówiona – między historią a pamięcią, w: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Mirosław Szumiło, przy udziale Janusza Kłapcia (red.): Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych. Lublin, s. 89-105.

Wójcicka Marta (2019): Gatunek pamięci zbiorowej. Rekonesans, w: „Stylistyka”, nr 28, 81-92.

*****

Najnowsze badania z zakresu lingwistyki kulturowej publikowane są w następujących periodykach naukowych:

Etnolingwistyka

tekst i dyskurs – text und diskurs

Język a kultura

International Journal of Language and Culture