dr hab. Kinga Zielińska

Stanowisko:
Adiunkt w Instytucie Germanistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania badawcze:
mediolingwistyka, lingwistyka kontrastywna

 

 

 

Przebieg rozwoju naukowego:

2016 – stopień doktora habilitowanego
Uniwersytet Warszawski: Wydział Neofilologii. Druga twarz tabloidu? Językowe działania autoprezentacyjne podejmowane przez dzienniki Fakt i BILD-Zeitung jako przedmiot badań mediolingwistyki porównawczej. Instytut Germanistyki UW, Warszawa 2016.

2005 – stopień doktora
Uniwersytet Warszawski: Wydział Neofilologii. Czasowniki percepcji wzrokowej w języku polskim i niemieckim. Analiza kontrastywna pól semantycznych. Promotor: prof. dr hab. Józef Wiktorowicz.

2001- tytuł magistra
Uniwersytet Warszawski: Instytut Germanistyki. Zu den emotionalen Inhalten deutscher und polnischer Phraseologismen. Promotor: prof. dr hab. Jan Czochralski.

Wykaz opublikowanych prac naukowych

Monografie:

(2016): Druga twarz tabloidu? Językowe działania autoprezentacyjne podejmowane przez dzienniki Fakt i BILD-Zeitung jako przedmiot badań mediolingwistyki porównawczej. Instytut Germanistyki UW, Warszawa, 267 stron. /PDF/


(2011): Obiekt w (semantycznym) polu widzenia. Analiza kontrastywna czasowników percepcji wzrokowej w języku polskim i niemieckim. Instytut Germanistyki UW, Warszawa.


(2015):  Sprache in der Zeit – Zeit in der Sprache. Instytut Germanistyki UW. Warszawa 2015. /Współredaktorzy: Waldemar Czachur, Marta Czyżewska


Artykuły w czasopismach i monografiach zbiorowych:

(2018): Multimodale Selbstdarstellungen – über die Strategien der Imagepflege in multimodalen Kommunikaten. Methodische Überlegungen. W: tekst i dyskurs – text und dyskurs 11, 295-312. PDF

(2018): Autoprezentacja 2.0. O sposobach (re)konstruowania wizerunku w przekazach multimodalnych – przyczynek do opisu zjawiska. W: Socjolingwistyka 32, 123-150. PDF

(2018): Pamięć w wymiarze multimodalnym – strategie upamiętniania na przykładzie polskich i niemieckich zapowiedzi internetowych. W: Waldemar Czachur (ed.): Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 218-243.

(2017): O podpisach pod materiałami wizualnymi z perspektywy mediolingwistycznej – próba typologii na podstawie polsko- i niemieckojęzycznej prasy codziennej. W: Forum Lingwistyczne 4, s. 31-41.

(2016): O tym, że coś może być „nasze”, choć wcale do nas nie należy – gramatyka „posiadania” jako instrument budowania wspólnoty w dyskursie prasowym (na przykładzie dzienników „FAKT” i „BILD-Zeitung”. W: Dialog der Kulturen. Studien zur Literatur, Kultur und Geschichte. Festschrift für Professor Tomasz G. Pszczółkowski zum 65. Geburtstag. Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, s. 393-408.

(2016): Nekrologi dźwignią (auto)reklamy – o hybrydach gatunkowych na przykładzie nekrologów w języku polskim i niemieckim. W: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice. Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego. Katowice, s. 532-542.

(2016): Zur sprachlichen Inszenierung von kollektiver Zugehörigkeit in der BILD-Zeitung. W: Kaczmarek Dorota (red.): Politik – Medien – Sprache. Deutsche und polnische Realien aus linguistischer Sicht. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, s. 169-183.

(2016): O sztuce (nie)dosłownego wyrażania siebie – autowizerunek kobiety w przestrzeni publicznej na przykładzie wystąpień pierwszych dam Polski i Niemiec. W: Marcin Odelski / Aleksandra Knapik / Piotr Chruszczewski / Władysław Chłopicki (red.): Niedosłowność w języku. Seria: Język a komunikacja 37. Tertium. Kraków 2016, s. 287-296.

(2015): Tabloidy i mity. Wykorzystywanie wzorców archetypowych w narracji tabloidowej jako jeden z elementów strategii kreowania wizerunku. W: Katarzyna Grzywka-Kolago / Lech Kolago / Maciej Jędrzejewski / Robert Małecki (red): Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją. Tom 1. Instytut Germanistyki UW. Warszawa, s. 327-340.

(2013): Niemieckie słownictwo medyczne u progu czasów nowożytnych. W: Maria Jodłowiec / Anna Tereszkiewicz (red.): Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji. Seria: Język a komunikacja 33. Tertium. Kraków, s. 15-25. Współautor: Anna Just

(2013): Łaska w starodawnym (kon)tekście. W: Aleksandra Knapik / Władysław Chłopicki / Piotr Chruszczewski (red): Słowo w kontekście. Seria: Język a komunikacja 35. Tertium. Kraków, s. 129-140. Współautor: Anna Just

(2013): Koniec świata według mediów – analiza dyskursu prasowego w oparciu o wybrane periodyki polsko- i niemieckojęzyczne. W: tekst i dyskurs – text und diskurs 6, s. 295-318.

(2013): „Dużo krzyku w wykrzykniku” – Znaki interpunkcyjne i ich funkcje w nagłówkach prasowych – na przykładzie dzienników Fakt i BILD-Zeitung. W: Studia Niemcoznawcze 52, s. 343-357.

(2012): Porównanie nagłówków dzienników Fakt i Bild-Zeitung pod względem występowania w nich wybranych środków stylistycznych. W: Studia Niemcoznawcze 50, s. 601-613.

(2012): O patrzeniu ukradkiem – kontrastywna analiza semantyczna polskich i niemieckich czasowników percepcji wzrokowej wyrażających intencję ‘pozostać niezauważonym. W: Kultura – Literatura – Język. Pogranicza Komparatystyki. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. rocznicę urodzin. Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, s. 1490-1500

(2011): Untersuchungen zur Verbreitung von Konfixen Mono- und Poly- im Deutschen. W: Studia Niemcoznawcze 47, s. 485-499. Współautor: Maria Biskup

(2011): Wortbildungsmodelle im 19. Und 20. Jahrhundert am Beispiel der substantivischen Komposita mit dem Erstglied ‚Hirn‘. W: Waldemar Czachur / Marta Czyżewska / Philipp Teichfischer (red.): Kreative Sprachpotenziale mit Stil entdecken. Germanistische Festschrift für Professor Wolfgang Schramm. Warszawa, s. 301-311. Współautor: Maria Biskup

(2009): Textlinguistik als Seminareinheit in der Auslandsgermanistik. W: Marina Foschi / Albert i Marianne Hepp (red.): TEXTE-LESEN. Ansichten aus der polnischen und italienischen DaF-Didaktik. Pisa, s. 31-45. Współautor: Waldemar Czachur

(2009): Tischrede – universelles diplomatisches Ritual oder kulturspezifisches Unikum? Zu den Ansätzen der kultur-kontrastiven Textlinguistik. W: Studia Niemcoznawcze 42, s. 375-397. Współautor: Waldemar Czachur

(2009): Zu Methoden der Bedeutungsbeschreibung der Lexeme aus synchroner Sicht. W: Waldemar Czachur / Marta Czyżewska / Agnieszka Frączek (red): Wort und Text. Bestandaufnahme und Perspektiven. Universitas Varsoviensis. Warszawa, s. 107-113. Współautor: Maria Biskup

(2008): Eponimy pochodzenia niemieckiego we współczesnym języku polskim. W: Waldemar Czachur / Marta Czyżewska (red.): Vom Wort zum Text. Studien zur deutschen Sprache und Kultur. Festschrift für Professor Józef Wiktorowicz zum 65. Geburtstag. Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, s. 651-663.

(2006): Das Phänomen der reduplizierten Wörter unter dem Aspekt der sprachlichen Bewertung. W: Studia Niemcoznawcze 32, s. 661-671. Współautor: Waldemar Czachur

(2004): Zur Feldstruktur der Verben des Sehvermögen. W: Studia Niemcoznawcze 27, s. 731-739.

Działalność dydaktyczna

wybrane zajęcia prowadzone w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego od 2005 roku:

Studia I stopnia (stacjonarne): gramatyka opisowa języka niemieckiego (ćwiczenia), fonetyka i fonologia języka niemieckiego (ćwiczenia), współczesna semantyka języka niemieckiego (konwersatorium), praktyczna nauka języka niemieckiego (ćwiczenia), seminarium licencjackie.

Studia II stopnia (stacjonarne): język mediów (konwersatorium), lingwistyka tekstu (konwersatorium), tłumaczenie tekstów użytkowych (seminarium), wybrane aspekty komunikacji społecznej (konwersatorium), seminarium magisterskie.

Studia II stopnia (niestacjonarne): seminarium magisterskie, zajęcia specjalizacyjne (seminarium), różnice i podobieństwa w języku polskim i niemieckim (konwersatorium), metody badań językoznawczych (konwersatorium), wybrane aspekty komunikacji społecznej (konwersatorium), lingwistyka tekstu (konwersatorium), leksykologia (seminarium).

W latach 2004-2015 wykładowca w
  • Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
  • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Olsztynie
  • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TWP w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Warszawska.
Działalność organizacyjna na rzecz jednostki
  • Członek Rady Wydziału Neofilologii na kadencję 2012-2016
  • Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej z języków niemieckiego, niderlandzkiego, norweskiego i szwedzkiego w latach 2009-2013
  • Pełnomocnik ds. organizacji Dni Otwartych na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Germanistyki na rok akademicki 2010/2011
  • Przewodnicząca Komisji ds. Rekrutacji w Instytucie Germanistyki w latach 2006-2010
  • Sekretarz Centralnego Egzaminu Wstępnego z języka niemieckiego rekrutacji na rok akademicki 2006/2007